שיעור 9 – מותני לתאליות ואופרון הלקטוז:

 

mutants lethal Conditional – מוטציות אשר הורגות את החיידק בתנאים "מחמירים," אך מאפשרים את

קיומו בתנאים "מקלים." מאפשר אנליזה של גנים חיוניים ותנאי גידול – ניתן להחזיק חיידק בתנאים מקלים,

ועל מנת לבחון פנוטיפ מסוים להעבירו לתנאים קשים.

קיימים שני סוגים למוטציות אלו: sensitive Temperature )ts( דל-ברוק מתריס כנגד ההנחה של 'גן אחד – אנזים אחד,' בטענה

שיתכנו גנים אשר אחראיים לתכונות מורכבות יותר מאשר פירוק או סינתזה של מטבולית מסוים.

כחלק מטענה זו, מבודדים שני חוקרים סדרת מוטנטים אשר הפנוטיפ שלהם הוא שאינם מסוגלים לגדול בטמפרטורות גבוהות ,)42℃( לעומת הWT- אשר כן מסוגל. מוטנטים אלו מציגים פגם גנטי

יחיד (נמצא על ידי הכלאות.)

בידוד של המוטנטים הושג על ידי החתמה – מוטגנזה לחיידקים ולאחריה זריעה במצע עשיר

ב,25℃ והחתמה במצע עשיר אחר ב.42℃-

תופעה זו ניתן להסביר ע"י פגיעה בחלבון מסוים, אשר פוגעת ביציבותו התרמית ואינו מתפקד

בטמפרטורות אלו.

mutations Amber – שני חוקרים מהמעבדה של דל-ברוק מחליטים לבודד מוטנטים של הפאג' T4 בגן ההיפותטי rII anti – כלומר, גדלים על ,K12(λ) ולא גדלים על זן K12 או על .B מצליחים לבודד מוטנטים אלו וניתן להם השם .amber אך בסופו של דבר, מתברר שאין זה סביר שהם אכן

פגועים בגן היפותטי זה:

.1 על אף שלא גדלו על זן K12 אשר שומש בניסוי, הם היו מסוגלים לגדול על מס' זני K12

אחרים אשר היו במעבדה.

.2 אוסף המוטציות מן המוטנטים השונים שבודדו היה מפוזר על פני כל כרומוזום הפאג.'

 

אשר עליו הצליחו לגדל את אותם מוטנטים, והוא מחליט לבחון אותם

בנזר מקבל את זן הK12(λ)-

בעצמו, באופן הבא:

 

הוא לוקח שתי צלחות פטרי, בצלחת

אחת זורע K12(λ)  מן המעבדה שלו

(נקרא KB – מלשון בנזר) ואילו בצלחת השניה את הK12(λ) אשר קיבל (נקרא KT – מלשון טסמן.) בשתי הצלחות הוא ראשית זורע ביקורת (פאג' )WT ואת יתר הצלחות מחלק ל16 אזורים, כאשר בכל אזור הוא זורע

מוטנט שונה לregion- .rII

מה שהוא מקבל הוא שעל צלחת KB לא התקבלו פלאקים, כמצופה, אך בצלחת הKT- – שני מוטנטים מצליחים להדביק את המושבה

ומתקבלים פלאקים (אזורים 6 ו.)11-

ההשערה אשר מעלה – הזן KT מכיל מוטציה בעצמו, אשר מהווה סופרסיה למוטציות של פאג'ים 6 ו.11- מס' השערות מועלות לגבי טיבה של הסופרסיה, כאשר המעניינת היא זאת – ידוע שמוטנטים אלו הם בעלות מוטציות נקודתיות (ידוע מן המיפויים;) יתכן והמוטציה שלהן גורמת לכך שיתקבל קודון המסמן על הפסקת התרגום באמצע מסגרת הקריאה מה שמביא לכך שהחלבון מתורגם באופן חלקי ובלתי פעיל; בזן הKT – הסופרסיה גורמת לכך שקודון הסיום – המכונה ,nonsense נקרא

כאילו היה .sense

על מנת לאשש השערה זו – צריך להראות שאכן מוטציות אלו הן מוטציות ,substitutions כלומר שהוחלף בהן נוקלאוטיד אחד. ההנחה היא שאם מוטציה נבחנת היא מוטציית ,substitution ניתן לבודד רברטנטים על ידי הדגרה עם החומר 2-aminopourine – חומר אשר גורם להחלפת בסיס

אחד.

אכן בדיקה זו מאששת את ההשערה והן אכן מוטציות .substitutions כעת, צריך לבדוק האם מוטציות אלו הן מוטציות nonsense (קודון סיום) או missense (החלפה

לחומצה אמינית אחרת.)

כדי לבחון השערה זו, בנזר עושה שימוש במוטנט r1589 (בעל החסר מן הפרק הקודם) ומבודד מוטנט כפול – חסר הr1589- והמוטציה הנבדקת כnonsense או .missense שיטת הבידוד

של מוטנטים אלו מבריקה ומוסברת כך:

נלקחו מוטנטים חשודים כבעלי מוטציית ,nonsense והוכלאו עם זן .r1589 צאצאים מהכלאה זו נזרעו ביחד עם זן B coli ,E. וכצפוי התקבלו פלאקים. פלאקים קטנים מייצגים שהתרחשה רקומבינציה לקבלת ,WT ולכן הם בוודאות אינם המוטנט הכפול אותו אנו

מחפשים. פלאקים גדולים יכולים להיות כתוצאה מטיפוס הורי (כל אחד מהם,) וכן מרקומביננט כפול. על מנת להבחין מי זה מי, בוצעה רפליקה על שתי צלחות עליהן מצע של ,K12(λ) אשר להן הוספו

הטיפוסים ההורים ב,MOI>1- כאשר נרצה שתתבצע רקומבינציה. באם התקבלו פלאקים – מדובר בקבלה של WT (שכן רק WT יגדל על ,)K12(λ) ולכן התרחש כתוצאה מרקומבינציה בין טיפוסים

 

הוריים. באם לא יתקבל פלאק כלל, ייתכן ומדובר במוטנט כפול. על מנת לאשש את הרקומביננט הכפול

החשוד, נעשה שימוש ב3 סוגי בקרות:

ראשית, הזנים החשודים כרקומביננטים הוכלאו עם טיפוס הורי על מנת לוודא שלא מתרחשת

רקומבינציה לפי שיטת המיפוי ובכך לוודא שהמוטציות דומות במיקומם בגנום;

שנית, על מנת לשלול את האפשרות כי התקבל מוטנט כפול חדש ובלתי צפוי בו קיימת מוטציית ה nonsense החשודה וכן המרווח בין שני הגנים, אך עם חסר או הוספה בתוכו מה שגם יראה כמוטנט כפול – הוכלאו החשודים יחד עם זנים בעלי חסרים המכילים את קצוות המקטע החסר של r1589 כדי

לוודא שלא תתרחש ביניהם רקומבינציה באזור זה;

שלישית, על מנת לוודא שהמקרה ההפוך לא התרחש – שהתקבל רקומביננט המכיל את החסר ,r1589 אך מוטציית הnonsense החשודה הוחסרה גם היא במהלך הגידול, הוכלאו החשודים יחד עם זנים בהם

ידועה מוטציה אשר נמצאת באזור סמוך מאוד אליהם, כך שבמידה ולא תתרחש ביניהם רקומבינציה –

תהיה זו הוכחה לכך שאכן הוחסרה המוטציה ומדובר במוטנט כפול לא רצוי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן עניינים

אופיו של גנדי

סתירה ראשונה באופיו של גנדי- הוא כתב המון באותה תקופה, הוא עסק רבות באפליה ההודית אבל כמעט לא מזכיר את השחורים, וגם כאשר הוא כן

מנהג הסיטה

מנהג הסיטה הופך להיות אחד הנושאים העיקריים בשיח בהודו באותה תקופה. בכלל כל נושא הנשים הופך להיות מרכזי. גם שאלת האלמנות- לא רק האם ישרפו

הרפורמיסטים ההודים

הפקידים הבריטים של חברת הסחר מאמצים בחום את התפיסות האלו, כך התחושה היא לא שהם משתלטים על הודו למטרות כלכליות של בריטניה תוך כדי ניצול

מחקר של סינדיה טאלבוט

יש לנו את הטקסטים הברהמינים שיוצרת תיאוריה על המציאות אך היא לאו דווקא תיאור אמין של המציאות והיא גם מובאת מנקודת המבט הברהמינית, שמובן שלהם

מערכת סגמנטרית

המערכת הזאת היא מערכת סגמנטרית (מונח שנקבע בידי אנתרופולוג אנגלי, על סודן בכלל)- דוג': יש שני סוגים של ברהמינים טמילים- aiyar- בד"כ עובדים את האל

קרב plassey

– קרב plassey- גם אנגליה וגם צרפת מריצות כל אחת מהם מועמד מטעמה על הירושה על בנגל. בכל מקום שאין יציבות פוליטית הם תומכים במועמד

אופיו של גנדי

סתירה ראשונה באופיו של גנדי- הוא כתב המון באותה תקופה, הוא עסק רבות באפליה ההודית אבל כמעט לא מזכיר את השחורים, וגם כאשר הוא כן

מנהג הסיטה

מנהג הסיטה הופך להיות אחד הנושאים העיקריים בשיח בהודו באותה תקופה. בכלל כל נושא הנשים הופך להיות מרכזי. גם שאלת האלמנות- לא רק האם ישרפו

הרפורמיסטים ההודים

הפקידים הבריטים של חברת הסחר מאמצים בחום את התפיסות האלו, כך התחושה היא לא שהם משתלטים על הודו למטרות כלכליות של בריטניה תוך כדי ניצול

מחקר של סינדיה טאלבוט

יש לנו את הטקסטים הברהמינים שיוצרת תיאוריה על המציאות אך היא לאו דווקא תיאור אמין של המציאות והיא גם מובאת מנקודת המבט הברהמינית, שמובן שלהם

מערכת סגמנטרית

המערכת הזאת היא מערכת סגמנטרית (מונח שנקבע בידי אנתרופולוג אנגלי, על סודן בכלל)- דוג': יש שני סוגים של ברהמינים טמילים- aiyar- בד"כ עובדים את האל

קרב plassey

– קרב plassey- גם אנגליה וגם צרפת מריצות כל אחת מהם מועמד מטעמה על הירושה על בנגל. בכל מקום שאין יציבות פוליטית הם תומכים במועמד